Mỗi lớp học là một ngôi nhà của trẻ

Địa chỉ: Tân Uyên - Bình Dương
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   01658855326
  • Email:
   thuyntt@tu.sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Khối Lá

 • Nguyễn Thị Kim Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   01656037746
  • Email:
   xuyenntk@tu.sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Khối Lá

 • Dương Thị Ngọc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   01662967373
  • Email:
   phuongdtn@tu.sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Khối Chồi

 • Lê Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0975425542
  • Email:
   anhdaohhd@gmail.com .vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Khối Chồi

 • Phạm Thị Mỹ Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   01689008933
  • Email:
   loanptm@tu.sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Khối Lá

 • Thái Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp Dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Nuôi dưỡng

 • Trần Thị Bạch Yến
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01277586665
  • Email:
   tranyenhhd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Khối chồi